ANKERHAGEN 

"DØRSTOKKEN HEME"

Området Ankerhagen ligger like ved sentrum i Hamar kommune, med potensial for å tilføre byen vekst i tråd med kommunens overordnede planer. Tomten utgjør 20 daa og ligger i gangavstand til sentrum. Det er fine grøntområder i umiddelbar nærhet. Området avgrenses av trafikkerte veger og grøntområdet Ankerskogen.

I en åpen arkitektkonkurranse har Felix Arkitekter levert forslag til utforming av bebyggelsen. En av forutsetningene for konkurransen var å utvikle fleksible, gode boligløsninger som gjør det enkelt å delta i felleskapet. Kommunen ønsket et større mangfold, med boliger tilrettelagt for mennesker i ulike livsfaser, og spesielt fokus både på eldre og på unge i etableringsfasen, minimum 15%.

Vårt forslag viser en korsformet plan med hovedakse nord/syd, som går gjennom bebyggelsen og peker mot Hamar sentrum. På tvers har vi en grønn Allmenning fra parken i øst, til grøntområdet i vest. I krysningen mellom de to aksene ligger den sentrale leke- og uteoppholdsplassen som inngår i den gjennomgående Allmenningen. Korsplanen danner utgangspunktet for bebyggelsesstrukturen. Blokkbebyggelse plasseres langs kjøreveier, og skjermer et bakenforliggende teppe av småhus plassert i terrenget med optimal orientering. 

Blokkene har en tilsynelatende uordnet struktur –  til tross for at plassering og innbyrdes orientering er nøye studert for å gi gode dagslys- og utsiktsforhold for den enkelte leilighet, samtidig som det oppnås gode uterom mellom husene.

Ovenfor disse følger en strammere rekkehusstruktur kombinert med «hybridhus» på endene. Som tillegg til rekkehusenes større familieboliger tilbyr hybridhusene mindre leiligheter egnet for unge og førstegangskjøpere, delvis som markboliger, i et småhusmiljø. Øverst i feltet er det foreslått en gruppe atriumhus, med private hager. Oppdelingen med teglvegger, danner husene en avslutning av korsplanen.

 

De ulike hustypene bindes sammen i et felles arkitektonisk formspråk, med knekte takflater som et karakteristisk trekk for hele prosjektet. Det benyttes tre-panel i eksteriøret, og en gjennomgående fargepalett som er stedstilpasset.

 

200 LEILIGHETER

Sted Ankerhagen, Hamar

Størrelse  ca. 20 daa
Status  Avsluttet
Oppdragsgiver Hamar kommune
Type prosjekt  Konkurranse

Ankerhagen, Rekkehus
Ankerhagen, Rekkehus
press to zoom