GRØNLANDSLEIRET 74/LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE

PÅ MIDDELALDERGRUNN I OSLO SENTRUM

Reguleringsprosess

Felix Arkitekter bistod oppdragsgiver i prosessen med detaljreguleringen av Grønlandsleiret 73 som ble gjennomført av EBY. Reguleringsplanen for Hollenderkvartalet ble vedtatt i 2012. Planen åpner for en etterlengtet oppgradering og utvikling av dette kvartalet, mellom Grønlandsleiret og Schweigaardsgate i Oslo. Som i store deler av Gamlebyen for øvrig, skjuler det seg antikvariske kulturminner under bakken. Under Grønlandsleiret 73 ligger restene av Nonneseter kloster, et anlegg fra middelalderen. I bakgården ligger en bevaringsverdig verkstedbygning. Antikvariske hensyn har derfor satt strenge begrensninger på inngrep og bygging.

I utgangspunktet var utbyggingsmulighetene i Grønlandsleiret 73 nokså begrenset. Mot gata kunne det bare bygges et mindre areal, mens resten var skissert som åpent grøntområde. Vårt idéutkast viste en overbygging av den antikvariske forbudssonen med et boligbygg på søyler. Dette la vi fram for Riksantikvaren, som umiddelbart stilte seg positiv til å få fullført kvartalet med en sammenhengende fasaderekke. Konseptet økte boligpotensialet på eiendommen med 50%, en utnyttelse som ble nedfelt i reguleringsplanen for Hollenderkvartalet.

 

4-avdelings barnehage 

Felix Arkitekter prosjekterte en 4-avdelings barnehage i bakgården på Grønlandsleiret 73. Eksisterende bebyggelse består av en hovedbygning i mur mot gaten, en verkstedbygning i bakgården hvorav den nordre delen er verneverdig, og en fellesgarasje.

Hovedbygningen mot gaten skal rives, og her planlegges oppført et boligbygg i 7 etasjer. Barnehageprosjektet omfatter de to bakgårdsbygningene. Den verneverdige bakgårdsbygningen er regulert til bevaringsformål. Bygningen mot syd er i gjeldende plan forutsatt revet og erstattet med et nybygg, men ønskes bevart og ombygget.

 

Den nordre bygningen planlegges restaurert i henhold til planbestemmelsene og retningslinjer fra byantikvaren, men bruksendringen til barnehage forutsetter imidlertid en del inngrep i fasaden for å sikre tilstrekkelig dagslys og utsyn. Den sydlige murbygningen vil være gjenstand for en mer omfattende ombygging. Energiforsyning vil skje ved vannbåren gulvvarme.

 

For Grønlandsleiret 73 utarbeides en felles utomhusplan for barnehagen og boligprosjektet. Barnehagen får egen takterrasse hvor det planlegges en takhage med pergola og glasstak, plantekasser og lekeutstyr for roligere aktiviteter.

 

BARNEHAGE I OMBYGGET VERKSTED

Sted Grønland, Oslo
Størrelse  ca. 676 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2017
Oppdragsgiver  Daimyo AS
Type prosjekt  Bistand regulering til boliger og prosjektering/byggesak for barnehage

Grønlandsleiret 73 barnehage
Grønlandsleiret 73 barnehage
press to zoom