FELTUTBYGGING I FROGN

 

I Frogn kommune er planforslag for nye boliger på Haneborgenga vedtatt. Statens vegvesens planer for ny fylkesvei 152 med planlagt byggestart i 2016, gjør at det blir vesentlig mindre trafikk forbi planområdet. Planområdet ligger i randsonen til et vidstrakt kulturlandskap, og det eksisterende villaområdet med store ubebygde arealer skal fortettes.

 

Bebyggelsen tilpasses terrenget, og det planlegges for en variert boligtypologi med leiligheter, rekkehus og eneboliger. Boområdet planlegges med store, bilfrie fellesarealer, lekeplasser og gangforbindelser.

91 REKKEHUS, ENEBOLIGER OG LEILIGHETER 

Sted Frogn kommune

Størrelse  ca. 22 400 m2 tomteareal

Status  Reguleringsplan vedtatt 2016

Oppdragsgiver  Hasselbakken kontor AS

Type prosjekt  Reguleringsplan

Haneborgenga
Haneborgenga

Illustrasjon tegnet av Felix Arkitekter

press to zoom