Perspektiv 1_nettside.jpg
NEDRE EIKERVEI 

OMFORMING OG NY BRUK 

Eiendommene er del av området som er under planlegging i kommunedelplan for Gulskogen Nord, hvor dagens industribebyggelse skal transformeres til en ny bydel med varierte sentrumsfunksjoner. Det er kort vei til både Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, med nærhet til handel, sosial infrastruktur og friarealer langs elva.

Det foreslås ny boligbebyggelse på eiendommene, med en skjermende byvegg mot gata. Bebyggelsen mot gata foreslås med 4-5 etasjer oppå en næringssokkel med utadrettet virksomhet med direkte atkomst fra gatenivå. Langs tomtas vestre del, skal det reetableres en bekk med tilknyttede parkområder. Blokkbebyggelsen trappes ned mot sør, med familieboliger med rekkehus lengst sør. Bebyggelsesstrukturen inkluderer vestvendte boliglameller som sammen danner et indre gårdsrom som er skjermet for støy fra vei- og togtrafikk. Det foreslås flere gangforbindelser gjennom og rundt planområdet. Ved utbygging av hele kvartalet blir bebyggelsen ytterligere skjermet fra togsporene i sør, og strukturen kan inngå som del av et større kvartal.

Det er utarbeidet mulighetsstudie for endret bruk og formål på eiendommene, som er sendt inn som innspill til kommunedelplan for Gulskogen Nord.

LEILIGHETER, REKKEHUS OG NÆRING

Sted Drammen

Størrelse  ca. 8800m² BRA bolig og 750m² BRA næring/kontor 
Status  Mulighetsstudie 
Oppdragsgiver Antons Eiendom AS
Type prosjekt  Plan

press to zoom