SEMSVEIEN 51-55

OMRÅDELØFT MED «ELVEHAGEN»

 

Tomta ligger sentralt til med gode buss-, gang- og sykkelforbindelser til Asker sentrum. Denne sentrumsnære beliggenheten og behovet for leiligheter tilsier en relativ høy utnyttelse og effektiv arealbruk, samtidig som viktige bokvaliteter skal ivaretas.

 

Det eksisterende bygget på tomta er revet og erstattet med blokkbebyggelse. Bebyggelsen er tilpasset terrenget og omgivelsene omkring, i form og materialitet. Nærheten til Askerelva gir et grønt preg som gjenspeiles i utomhusarealene for boligene. Bekken som krysser planområdet er gjenåpnet, og fungerer som et identitetsskapende landskapselement i uterommet. Gangveien langs Askerelva med inngang til boligene skal være offentlig tilgjengelig og er tilknyttet turveien videre mot Semsvannet. 

Prosjektet har gitt tomta et realt løft og bidrar til et variert boligtilbud i området, som er nært både natur og sentrum.

Felix Arkitekter har jobbet med prosjektet fra reguleringsplan til ferdigstillelse.

Se mer

NYE BOLIGER VED ASKERELVA

Sted  Asker
Størrelse ca 6600 m2 tomteareal
Status  Ferdigstilt
Oppdragsgiver  Semsveien 55 AS
Type prosjekt  Reguleringsplan, byggesak

Semsveien 51-55
Semsveien 51-55
press to zoom