SKÅRESLETTA 31 m.fl.

FORTETTING I LØRENSKOG

Sentralområdet i Lørenskog er under transformasjon fra bygd til by, med muligheter for nye møteplasser, grønne parker og et flerfunksjonelt byrom heller enn private hager og spredte kjøpesentre.

Planområdet ligger midt mellom Metro kjøpesenter i nord og Triaden i sør, nær etablerte møteplasser som kirke, idrettsanlegg og kulturhus, og det er kort vei til bussterminalen. Her vil det med tiden kanskje komme T-banestasjon med rask kommunikasjon til Oslo og Ahus.

Det foreslås at planområdet omreguleres til boligformål med blokkbebyggelse, forretninger/næring mot Skårersletta, samt  barnehage. Det ligger terrengmessig til rette for en avtrapping av høydene, der den tyngste bebyggelsen plasseres på det laveste punktet mot Skårersletta med en reduksjon av høydene mot vest ettersom terrenget stiger. Terrenget kan utnyttes til underjordisk garasjekjeller. Bebyggelsen er organisert med tanke på å optimalisere solforhold og uteområder, samtidig som viktige gangforbindelser skal ivaretas.

Det planlegges for en trinnvis utbygging og fortetting. Mot Skårersletta vil det være viktig å underbygge visjonen om en grønn akse med mer urban struktur. Det er i denne delen av planområdet det i første omgang vil være naturlig å igangsette utbygging. De eiendommene som i dag er bebygd med eneboliger vil på sikt kunne innlemmes som del av ny bebyggelse.

200 LEILIGHETER, BARNEHAGE OG NÆRING

Sted Lørenskog
Størrelse  ca. 20.000 m² BRA
Status  Planforslag under utarbeidelse
Oppdragsgiver  Skårersletta 31 AS
Type prosjekt  Bolig, Næring, Barnehager, Regulering

Skårersletta 31
Skårersletta 31

Fasade

press to zoom