FRA SKISSE TIL FERDIG BYGG

Tjenester

Planlegging / Idéutvikling


Tomteutvikling med skisseprosjekt, utredninger og analyser, dialog med myndigheter og naboer, politisk prosess.

 • Reguleringsplaner

 • Kapasitetsvurderinger

 • Mulighetsstudier

 • Stedsanalyser

 • Risiko- og sårbarhetsanalyser

 • Konsekvensutredninger

Prosjektering

Utarbeidelse av forprosjekt og rammesøknad: planløsninger, fasader og ytre rammer, estetisk utforming, visualisering.

Detaljprosjektering og gjennomføring av prosjekt.   

 • Boliger

 • Barnehager

 • Forretnings- og næringsbygg

 • Kontorbygg

 • Omsorgsboliger

 • Studentboliger

Rehabilitering og vern

Transformasjon og ombruk av eksisterende bygg. 

 • Rehabilitering og ombygging av verneverdig bebyggelse

 • Universell utforming av vernede bygg

 • Gjenbruk av byggematerialer

 • Bruksendringer

Landskapsarkitektur


Prosjektering av leke- og uteoppholdsarealer i boligområder.

 • Utomhusplaner

Konsulenttjenester
 • Miljørådgivning med sertifiserte BREEAM-NOR AP

 • Kulturminneregistrering/-rapporter

 • Fargerådgivning/fargekonsept

 • Kontroll og kvalitetssikring

 • Ansvarlig søker